ประเภทเนื้อหา กายภาพบำบัด     กายภาพบำบัด ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ชื่อชุดความรู้

 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Muscle Stretching)

เจ้าของชุดความรู้

 กอง

กีฬาเวชศาสตร์

งาน

กายภาพบำบัด

บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ

กภ.พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ, กภ.ชนิดา แซ่ตั้ง, กภ.คธานนท์ ผลพืช

 

 1. วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา:  เวชศาสตร์การกีฬา

 

 1. การนำชุดความรู้ไปใช้
  • ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization)

þ ก่อนการแข่งขัน   þ ระหว่างการแข่งขัน    þ หลังการแข่งขัน   þ พักการแข่งขัน

  • เกี่ยวข้องกับอื่น ๆ  (โปรดระบุ)

การบาดเจ็บ, การเตรียมความพร้อมร่างกาย

 

 1. วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้:
  • ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
  • ช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อและทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานระหว่างวัน หรือการเล่นกีฬา
  • ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ
  • ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เนื้อหา :
  • บทนำ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะมีประโยชน์อย่างมากมาย และมีความจำเป็นต่อการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย แต่ก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ หากปฏิบัติไม่ถูกวิธี ดังนั้น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงจำเป็นจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามหลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

 

  • ชนิดของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปมี 4 วิธี
   • การเหยียดยืดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว (Dynamic หรือ Ballistic Stretching) 
   • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ (Static Stretching)
   • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีผู้ช่วย (Partner-assisted Static Stretching)
   • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาท (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

 

  • หลักการสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
   • ควรทำการเหยียดยืดกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ โดยไม่ให้เกิดแรงกระชากต่อกล้ามเนื้อ
   • ควรทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือตั้งใจทำมากเกินไป
   • ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อจนถึงความรู้สึกเจ็บ
   • ไม่ควรกลั้นลมหายใจ โดยหายใจเข้า-ออกช้า ๆ เป็นจังหวะ
   • ควรยืดเหยียดในองศาที่รู้สึกมีความตึงและสบายโดยค้างไว้ประมาณ 15 วินาทีหรือจนกว่ารู้สึกผ่อนคลาย

 

  • ข้อควรระวัง
   • ควรระมัดระวังผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก กระดูกผุกร่อน (osteoporosis)
   • ไม่ควรออกแรงยืดรุนแรงและรวดเร็ว
   • หลีกเลี่ยงการยืดเนื้อเยื่อที่ยังมีอาการบวมอยู่

 

  • ข้อห้าม
   • มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (bony block)
   • มีการอักเสบเฉียบพลันหรือการติดเชื้อ (ร้อน บวม) ในเนื้อเยื่อนั้นหรือบริเวณใกล้เคียง
   • มีอาการปวดเสียวเฉียบพลันในขณะทำการยืดเหยียด

 

 1. สื่อประกอบเนื้อหา
  • รูปภาพประกอบ
  • วิดีโอประกอบ
  • เสียงประกอบ
  • ไฟล์เอกสารประกอบ  (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ.pdf)

 

 1. แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

 

 1. การตรวจสอบความรู้

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

ระดับการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่

กภ.คธานนท์ ผลพืช

 

 

 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติเผยแพร่

                                                                                          (                                                    )

                                                       

                                                         ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

เรื่อง  ............................................................................

ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร

ชื่อ

ฝ่าย/กอง/งาน

ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร

ชื่อ

หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้/เทคนิคเพิ่มเติม

เรื่อง...............................................................

 

ลำดับ

ประเด็นความรู้

ผู้ให้ความรู้/แหล่งอ้างอิง

เอกสารประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1520915124_5753.pdf