ประเภทเนื้อหา จิตวิทยาการกีฬา     การหายใจ กีฬา จิตใจ

          เทคนิคการหายใจเป็นการฝึกการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย โดยการใช้วิธีการหายใจจนสุดปอดและหายใจอย่างสม่ำเสมอ
เป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกายมากกว่าการผ่อนคลายทางด้านจิตใจการฝึกนี้นอกเหนือจากการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วผู้ฝึกยังจะได้รับออกซิเจนเต็มที่เป็นผลพลอยได้อีกด้วย
          จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือสถานการณ์กดดันซึ่งโดยส่วนมากผู้ทตกอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันหรือสถานการณ์การแข่งขัน จะมีอาการการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไป สามารถใช้เทคนิคนี้แก้ไขได้โดยง่าย
          เทคนิคนี้เป็นนิคซึ่งนักกีฬาส่วต่อนิคเทคนคินีเ้ปน็เทคนคิประเภท Muscle to Mind ซงึ่นกักฬีาสว่นมากจะตอบสนองตอ่เทคนคิประเภท Muscle to Mind ไดด้กีวา่า่ประเภท
Mind to Muscle ซึ่งมีเหตุผลว่าอาจเป็นเพราะลักษณะสไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันค่อนข้างจะเป็นแบบรูปธรรมมากก

“การหายใจนั้น..ไม่เพียงแต่เป็นการผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอาจช่วย การแสดงความสามารถให้ดีขึ้นได้ด้วย
เนื่องจากการหายใจที่ถูกวิธีจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มปริมาณมากขึ้นนำพลังงานไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น"

การฝึกเทคนิคการหายใจนี้ เมื่อเริ่มฝึกควรจะกระทำในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกวน อบอุ่น และสบาย
เมื่อนักกีฬาได้รับการฝึกฝนจนคล่องแคล่วแล้ว ก็อาจจะไปฝึกในสถานที่อื่น ๆ ที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก

นักกีฬาที่อยู่ภายใต้สถานการณ์กดดัน และมีความเครียดนั้นangry
มักจะพบได้ว่าลักษณะการหายใจจะเปลี่ยนไปจากปกตนั่นคือนักกีฬาคนนั้นอาจกลั้นหายใจเป็น ช่วง ๆ หรือไม่ก็หายใจถี่ ๆ สั้น ๆ
จากหน้าอกส่วนบนเท่านั้น ไม่ว่าจะหายใจชนิดใดในสองรูปแบบนี้ ก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมและทำให้ระดับ
การแสดงความสามารถตกลงไปกว่าเดิมอีกเสมอ วิธีการแก้ไขและวิธีการนำไปสู่การผ่อนคลายอย่างง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพก็คือฝึกให้นักกีฬาหายใจอย่างถูกวิธีดังต่อไปนี้

การหายใจอย่างสมบูรณ์แบบ
การหายใจที่ถูกวิธีนั้นจะต้องหายใจจาก กระบังลม ในการฝึกนั้น...
 จะต้องให้นักกีฬาจินตนาการว่าปอดนนั้ แบ่งออกเป็นสามส่วนตามระดบับน กลาง และลา่ง

  • ให้นักกีฬาพยายามหายใจจนลมเต็มส่วนล่างก่อน โดยการดึงกระบังลมลงและดันท้องพองออก จากนั้นให้หายใจจนลมเต็มส่วนกลาง โดยการขยายช่องอกด้วยการยกส่วนซี่โครงและหน้าอกขึ้นสูงกว่าเดิม
    จากนั้นให้นักกีฬาพยายามหายใจใหลมเต็มส่วนบน โดยการยกอกและไหล่ขึ้นเล็กน้อย
  • ทั้งสามขั้นตอนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นจังหวะเดียวกัน สำหรับการฝึกช่วงแรกอาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ เมื่อนักกีฬาสามารถทำได้ทั้งสามขั้นตอนแล้ว ควรรีบฝึกทั้งสามส่วนให้เป็นขั้นตอนเดียวกันโดยเร็ว
  • เมื่อนักกีฬาหายใจเข้าครบสามขั้นตอนแล้ว ควรให้นักกีฬากลั้นนหายใจไว้สักสองสามวินาที จากนั้นจึงหายใจออกโดยการหดท้องหรือยุบท้องเข้า ลดไหล่ และออกลงมาเพื่อไล่ลมในปอดออก และสุดท้ายควรให้นักกีฬาพยายามหดท้องหรือยุบท้องเข้าอีกเพื่อไล่ลมที่ยังเหลืออยู่ให้ออกมาให้หมด ควรเน้นด้วยว่าให้นักกีฬาปล่อยกล้ามเนื้อทั้งหมดตามสบาย หลังจากไล่ลมหายใจออกจนหมดแล้วควร
  • บอกกับนักกีฬาว่าระหว่างการหายใจออกนั้นนักกีฬาควรจะรู้เหมือนกับวา่ลมหายใจในปอดนั้นถูกไล่ออกไปจนหมดให้นักกีฬา
    ฝึกวิธีการหายใจดังกล่าวจนกระทั่งคล่อง จากนั้นให้แนะนำกับนักกีฬาเพิ่มเติมอีกว่าการหายใจเข้าควรจะหายใจยาว ช้า ผ่านทางจมูกเท่านั้นและเน้นการหายใจออกว่าควรจะช้าและหมดจด และนักกีฬาควรพยายามจัดความรู้สึกของตนว่า ความตึงเครียดนั้นออกไปจากร่างกายพร้อม ๆ กับการหายใจออกด้วย เมื่อนักกีฬาสามารถหายใจได้ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ควรให้นักกีฬาฝึกการหายใจดังกล่าวนี้วันละอย่างน้อยสามสิบถึงสี่สิบครั้ง ให้นักกีฬาพยายามสร้างความเคยชินในการฝึกการหายใจนี้กับวิถีชีวิตประจำวันของตน เช่น ให้หายใจเข้า
    และออกตามขนั้ตอนทกุครงั้ทรี่บัโทรศพัท ์ หรอืดนูนูาฬกิกิาระหวา่า่งรอ เขา้า้ชนั้เรยีน หรอืกอ่นทจี่จี่ะเขา้า้เลน่กฬีฬีา เชน่ กอ่นโยนลกูเปตองก่อนพัทกอล์ฟ ก่อนเสิร์ฟเทนนิส เป็นต้น

“เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถแสดงความสามารถของตนเองที่มีอยู่ ได้อย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ได้ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด