ประเภทเนื้อหา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา จิตใจ ร่างกาย ส่งเสริม

 

การวางแผนระยะยาวสำหรับพัฒนานักกีฬา

Long Term Athlete Development 

ในปีพ.ศ. 2560 เป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) มาใช้เป็นแบบแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งในแผนการพัฒนาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ กีฬาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและยังบ่งบอกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกด้วย ผลงานที่ผ่านมาบ่งบอกได้วงการกีฬาในประเทศไทยยังคงต้องมีการวางแผนพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้ต้องใช้ทรัพยากร การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการที่ดี การศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬาอีกเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาระบบการฝึกซ้อมและการพัฒนางานวิจัยทางการกีฬาของต่างประเทศพบว่า การพัฒนานักกีฬาในระดับโลกต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี แนวทางในการพัฒนานักกีฬาในระดับโลกคือการวางรากฐานและการวางแผนพัฒนานักกีฬาระยะยาวโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การเจริญเติบโตพัฒนาการด้านต่างๆ วุฒิภาวะร่างกายและจิตใจ อารมณ์ จนนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ระบบพัฒนานักกีฬาที่จะกล่าวถึงเป็นหลักแนวคิดนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักกีฬาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทิศทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาผสมผสานร่วมกับการวางแผนฝึกซ้อมในแต่ละช่วงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและสมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามช่วงอายุ จะสูญเสียโอกาสสำคัญ (Golden window) ในการส่งเสริมให้นักกีฬาไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพ

ความคิดเห็นที่ 1     bombswu@yahoo.com

yes ยอดเยี่ยมครับ