ประเภทเนื้อหา โภชนาการการกีฬา     Diet food nutrition โภชนาการนักกีฬา

เรื่องหรือหัวข้อความรู้

Food/Nutrition Assessment (Session 5)

โครงการอบรมสัมมนา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เชียวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. กัลยา กิจบุญชู

ผู้จัดทำ

น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมา

วันที่

26 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951491_0905.pdf

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินการบริโภคโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของนักกีฬา https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951601_8433.jpg