ประเภทเนื้อหา จิตวิทยาการกีฬา     communication efficient increase skill

เรื่องหรือหัวข้อความรู้ พลังของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Sports)
โครงการอบรมสัมมนา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา และ โภชนาการการกีฬา พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ"

ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.ย. 61 ณ. โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ พงศธร ศรีทับทิม
ผู้จัดทำ น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมา
วันที่ 27 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)