ประเภทเนื้อหา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     สมรรถภาพทางกาย ไขมัน

 

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ชื่อชุดความรู้

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกาย

เจ้าของชุดความรู้

 กอง

วิทยาศาสตร์การกีฬา

งาน

พัฒนาศักยภาพกีฬา

บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอัจฉรา  นาติ๊บ

 

  1. วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: สรีรวิทยา

 

  1. การนำชุดความรู้ไปใช้
    1. ช่วงของการฝึกนักกีฬา(Periodization)

P ก่อนการแข่งขัน    ¨ ระหว่างการแข่งขัน    ¨ หลังการแข่งขัน ¨ พักการแข่งขัน

 

  1. วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้:

เพื่อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง

 

  1. เนื้อหา :

ชื่อการทดสอบ     ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat)

เครื่องมือ               Lange skinfold caliper

หลักการ            Durnin and Womersley

วิธีการ

                1. วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังด้านขวาของผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน (right site of  body)เพราะคนทั่วไปถนัดมือขวา และสะดวกในการปฏิบัติ

2.  การวัดจะต้องผ่านชั้น Subcutaneous และชั้นผิวหนังทั้ง 4 ตำแหน่ง (Biceps, Triceps,  Subscapular and Suprailiac)  ทุกคน (ทั้งเพศหญิงและชาย) 

3. ขณะทำการวัดจะต้องให้มือขวาของผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในสภาวะพัก (relaxed condition)

4. ในการวัดความหนาไขมันใต้ผิวหนัง 4 ตำแหน่ง (รายละเอียดดังรูป) ผู้วัดจะถือเครื่องมือ Skinfold caliper  ด้วยมือขวา และใช้นิ้วมือข้างซ้ายจับไขมันใต้ผิวหนัง ขณะเริ่มจับให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว ถ้าผู้ถูกทดสอบไม่อ้วนมากนักแล้วบีบเข้าหากัน  โดยไม่ให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อติดมาด้วย 

5.  ขณะวัด ปลายของเครื่องมือ Skinfold caliper  จะอยู่ห่างจากปลายนิ้วมือ (ซ้าย) ประมาณ 1 ซม. และอ่านหลังจากปล่อยให้เครื่องมือกดบนผิวหนังประมาณ 2 วินาที

Bicep
Tricep
subscapular
Suprailiac

การบันทึก             บันทึกค่าความหนาของไขมันทั้ง 4 ตำแหน่ง (หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร) นำมารวมกันแล้วหาค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย  (% Body Fat) ตามตาราง

 

ตัวอย่าง                 นาย ก อายุ 42 ปี วัดความหนาไขมันใต้ผิวหนัง ได้ดังนี้   Biceps 8 มม., Triceps 13 มม.,Subscapula16 มม.,  Suprailiac14 มม.ผลรวมความหนาไขมันทั้ง 4 จุด เท่ากับ 51 มิลลิเมตร

เปิดตารางแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ตามเพศ และช่วงอายุได้  24.8 %

เกณฑ์มาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย เพศชายและเพศหญิงระหว่าง 40 49 ปี

 

ชาย

หญิง

ปริมาณไขมันในร่างกาย

ปริมาณไขมันในร่างกาย

( % )

( % )

 

เกณฑ์

 

 

เกณฑ์

 

17.0 - 19.4

 

ดีมาก

29.8 - 31.6

 

ดีมาก

19.5 - 21.9

 

ดี

31.7 - 33.5

 

ดี

22.0 - 27.0

 

ปานกลาง

33.6 - 37.4

 

ปานกลาง

27.1 - 29.5

 

ต่ำ

37.5 - 39.3

 

ต่ำ

29.6 ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

39.4ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย เพศชายและเพศหญิงระหว่าง 50 – 59 ปี

 

ชาย

หญิง

ปริมาณไขมันในร่างกาย

ปริมาณไขมันในร่างกาย

( % )

( % )

 

เกณฑ์

 

 

เกณฑ์

 

19.1 - 21.6

 

ดีมาก

32.6 - 34.5

 

ดีมาก

21.7 - 24.2

 

ดี

34.6 - 36.5

 

ดี

24.3 - 29.5

 

ปานกลาง

36.6 - 40.6

 

ปานกลาง

29.6 - 32.1

 

ต่ำ

40.7 - 42.6

 

ต่ำ

32.2ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

42.7ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

 

 

เกณฑ์มาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย เพศชายและเพศหญิงระหว่าง 60 72 ปี

ชาย

หญิง

ปริมาณไขมันในร่างกาย

ปริมาณไขมันในร่างกาย

( % )

( % )

 

เกณฑ์

 

 

เกณฑ์

 

15.7 - 18.8

 

ดีมาก

27.5 - 30.3

 

ดีมาก

18.9 - 22.0

 

ดี

30.4 - 33.2

 

ดี

22.1 - 28.5

 

ปานกลาง

33.3 - 39.1

 

ปานกลาง

28.6 - 31.7

 

ต่ำ

39.2 - 42.0

 

ต่ำ

31.8ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

42.1ขึ้นไป

 

ต่ำมาก

 

  1. แหล่งข้อมูลอ้างอิง

คู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2545.

 

 

 

 

  1. การตรวจสอบความรู้

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

นายวุฒิพร สุวรรณกูล

 

 

                                                               

 

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร

ชื่อ

ฝ่าย/กอง/งาน

ข้อมูลการติดต่อ

นายศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข

งานพัฒนาศักยภาพกีฬา

E-mail saksayams@gmail.com