ประเภทเนื้อหา กายภาพบำบัด     การนวด นวดนักกีฬา ฟื้นฟูการบาดเจ็บ

การอบรมการนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา (หลักสูตร 40 ชั่วโมง)

- เทคนิคการนวดบรรเทาอาการข้อเท้าแพลงและตะคริวน่อง
- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขา
- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนลำตัว
- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อหลังและบ่า
- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อรยางค์บน
- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อท้อง

 

: นางปวีณภัสร์ ทิพย์ใบบุญ น.ส.จันทนีสกุลเดียว นางเนตรนภา นกงาม  และนายวิญญูวิชญ์ ศรีจันทรนิตย์

 

วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร