เรียงตาม
ผลการค้นหา 3 รายการ

การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen ...     Thidarat

404   การตรวจรักษา     ฟื้นฟู รักษา

ชื่อชุดความรู้การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) (HBOT) เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน ตรวจรักษา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นพ. ภิสักก์ ก้อนเมฆ, นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, นางสาวสุนิษา พลเยี่ยม และนางสาวนดา มะลิซ้อน  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ...

การฝังเข็ม     Thidarat

360   การตรวจรักษา     บาดเจ็บ รักษา

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  การฝังเข็ม (Acupuncture) หมายถึง การใช้เข็มปักเข้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย มีจุดมุ่งหมายทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็น 2 ส่วน ได้แก่ปรับสมดุลย์ของร่างกาย เพื่อให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ กลับมาทำงานได้ตามปกติ เรียกว่า ฝังเข็มรักษาการฝังเข็มเพื่อให้ “ระงับความเจ็บปวด” ใช้ในการรักษา...

Knowledge map ของงานกายภาพบำบัด [ Clip]     kwanchit

239   5.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กายภาพบำบัด กีฬา ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม

บทบาทงานกายภาพบำบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง แผนภาพสรุปภาระกิจของงานกายภาพบำบัด แสดงบทบาททั้งหมดของนักกายภาพที่จะต้องปฏิบัติ เริ่มจากการส่งเสริม จนกระทั่งงานฟื้นฟู