เรียงตาม
ผลการค้นหา 3 รายการ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ     kathanon

2.8K   กายภาพบำบัด     กายภาพบำบัด ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Muscle Stretching) เจ้าของชุดความรู้  กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ กภ.พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ, กภ.ชนิดา แซ่ตั้ง, กภ.คธานนท์ ผลพืช  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา:  เวชศาสตร์การกีฬา   การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน   þ ระหว่างการแข่งขัน    þ หลังการแข่งขัน   þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ๆ  (โปรดระบุ) การบาดเจ็บ, ...

การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen ...     Thidarat

404   การตรวจรักษา     ฟื้นฟู รักษา

ชื่อชุดความรู้การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) (HBOT) เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน ตรวจรักษา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นพ. ภิสักก์ ก้อนเมฆ, นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, นางสาวสุนิษา พลเยี่ยม และนางสาวนดา มะลิซ้อน  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ...

Knowledge map ของงานกายภาพบำบัด [ Clip]     kwanchit

239   5.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กายภาพบำบัด กีฬา ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม

บทบาทงานกายภาพบำบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง แผนภาพสรุปภาระกิจของงานกายภาพบำบัด แสดงบทบาททั้งหมดของนักกายภาพที่จะต้องปฏิบัติ เริ่มจากการส่งเสริม จนกระทั่งงานฟื้นฟู