เรียงตาม
ผลการค้นหา 2 รายการ

Long term athlete development volleyball     Apichai1

542   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา จิตใจ ร่างกาย ส่งเสริม     1

  การวางแผนระยะยาวสำหรับพัฒนานักกีฬา Long Term Athlete Development  ในปีพ.ศ. 2560 เป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) มาใช้เป็นแบบแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งในแผนการพัฒนาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

ลดน้ำหนักในนักกีฬา     nattanan

316   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ร่างกาย ลดน้ำหนัก

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด