เรียงตาม
ผลการค้นหา 1 รายการ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Sports)     chokoko1998

464   จิตวิทยาการกีฬา     communication efficient increase skill

เรื่องหรือหัวข้อความรู้พลังของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Sports) โครงการอบรมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  หัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา และ โภชนาการการกีฬา พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.ย. 61 ณ. โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ พงศธร ศรีทับทิมผู้จัดทำ น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมาวันที่ 27 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)