เรียงตาม
ผลการค้นหา 1 รายการ

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกาย     nattanan

1.1K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     สมรรถภาพทางกาย ไขมัน

 แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกายเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวอัจฉรา  นาติ๊บ   วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: สรีรวิทยา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา(Periodization) P ก่อนการแข่งขัน    ¨ ระหว่างการแข่งขัน    ¨ หลังการแข่งขัน ¨ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง  เนื้อหา :ชื่อการทดสอบ     ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat)เครื่องมือ               ...