นายบำรุง  รื่นบรรเทิง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายสมพร วรรณศิริ ผอ.ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  หัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในส่วนภูมิภาค”   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ  ให้แก่นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค  สำหรับนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย  ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดพะเยา  จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงราย   จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดลำปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  109 คน  
        มีระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน  โดยรูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นแนวทางในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลปิยะเวท  ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอิสระ  เป็นผู้เอื้ออำนวยให้การอบรมครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 พ.ค. 2561 15:49:18